Nebraska military center employs innovative daylighting